Odgovornost
 
 

Propisi - Plin

 • Zakon o energiji
  (Narodne novine, br. 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti)
 • Zakon o tržištu plina
  (Narodne novine, br. 18/18, 23/20)
 • Opći uvjeti opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 39/20, 100/21, 103/22, 68/23)
 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 36/20, 100/21)
 • Pravila o organizaciji tržišta plina
  (Narodne novine, br. 50/18, 154/22)
 • Mrežna pravila transportnog sustava
  (Narodne novine, br. 50/18, 31/19, 89/19, 36/20, 106/21, 58/22)
 • Pravila korištenja sustava skladišta plina
  (Narodne novine, br. 50/18, 26/20, 58/21, 111/22)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
  (Narodne novine, br. 108/20, 20/22, 38/23)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.
  (Narodne novine, br. 32/22)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.
  (Narodne novine, br. 108/22)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024.
  (Narodne novine, br. 51/23)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024.
  (Narodne novine, br. 51/23)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 48/18)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 108/22)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 79/20, 36/21)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 108/22)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 48/18)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 108/22)
 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
  (Narodne novine, br. 48/18)
 • Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
  (Narodne novine, br. 108/22)
 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 48/18, 25/19, 134/21, 9/22)
 • Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 108/22)
 • Odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge
  (Narodne novine, br. 108/22)
 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
  (Narodne novine, br. 108/22)
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 31/14)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
  (Narodne novine, br. 65/15)
 • Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
  (Narodne novine, br. 127/22)
 • Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta
  (HROTE 4/2020)
 • Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh
  (Narodne novine, br. 31/23)

ARHIVA
 
 

Propisi - Regulacija

 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
  (Narodne novine, br. 120/12, 68/18)
 • Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
  (Narodne novine, br. 44/22)
 • Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti
  (Narodne novine, br. 38/22)
 • Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
  (Narodne novine, br. 111/18, 106/22)

Uz navedene propise, primjenjuje se i slijedeća zakonska regulativa:

 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21)
 • Pravilnik o sustavu obveze energetske učinkovitosti (NN 41/19)
 • Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22, 96/23)
 • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22)
 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
 • Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 115/14, 94/18, 96/18)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)
 • Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)
 • Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15 – pročišćeni tekst, NN 94/17)
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16,114/22)
 • Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22)
 
 
Interni tehnički propisi operatora distribucijskog sustava Međimurje-Plin d.o.o. Čakovec
 
 
 
 
Važni kontakti:
Ured Uprave: 040 396-279
Prijava kvara: 040 395-199
Javljanje stanja potrošnje plina: 040 395-199
Komercijala: 040 396-281
Telefax: 040 396-282
E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr
komercijala@medjimurje-plin.hr
 
 
O nama
Povijest
 
Područja poslovanja
Područja poslovanja
   
Zaposlenost i obrazovanje
Zaposlenost i obrazovanje
 
Investicije i javna nabava
Javna nabava