Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Tajnik i voditelj sufinanciranja
Čakovec, 26.01.2023.
Za radno mjesto Tajnik i voditelj sufinanciranja izabrana je Emina Barlović.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 02.01.2023.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 10.01.2023. godine (utorak) u restoranu KRISTAL, Čakovec, Cvjetna ulica 3, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Stanje u MEĐIMURJE-PLINU d.o.o.
 4. Ostala pitanja
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto TAJNIK I VODITELJ SUFINANCIRANJA
Čakovec, 22.12.2022.
Radni odnos zasniva se na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust – do povratka odsutne radnice na rad

Broj izvršitelja: 1
Mjesto rada: Međimurska županija
  Uvjeti radnog mjesta:
 • stručna sprema ili kvalifikacija: SSS ili VŠS
 • stupanj stručne spreme ili kvalifikacije: IV ili VI
 • zanimanje (struka): administrator, ekonomski tehničar, informatičar ili slično zanimanje
 • 1 godina radnog iskustva
  Opis poslova:
 • kompletno vođenje i praćenje sufinanciranja plinskog sustava sa izdavanjem potvrda,
 • tajnički i daktilografski poslovi za potrebe direktora, a po mogućnosti i drugih rukovoditelja,
 • čuvanje kao poslovnih tajni svih informacija dobivenih u svom poslu, kako o Društvu, tako i o poslovnim partnerima,
 • vođenje brige o integritetu direktora sa eventualnim preporukama za poboljšanje,
 • izvješćivanje direktora o svim događajima u Društvu koji su od značaja za rad i ugled Društva, a poznati su tajniku Društva,
 • doček i posluživanje poslovnih partnera,
 • vođenje terminskog plana obveza direktora i usmjeravanja telefonskih poziva,
 • drugi poslove po nalogu direktora.
  Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi odgovarajuće struke,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine) koji mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje,
 • dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat poziva na to pravo.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku "Prijava na oglas za radno mjesto TAJNIK I VODITELJ SUFINANCIRANJA". Rok za podnošenje ponuda je od 22.12.2022. do 27.12.2022. godine.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 21.06.2022.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 29.06.2022. godine u Restoranu Kristal, Čakovec, Cvjetna ulica 3, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2021. godinu
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora Društva
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i o svom radu
 7. Donošenje Odluka o upotrebi dobiti Društva
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva
 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva
 10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Radnik na održavanju
Čakovec, 27.01.2022.
Za radno mjesto Radnik na održavanju izabrani je Stjepan Novak.
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Nadzornik
Za radno mjesto Nadzornika izabrani su Mario Goričanec, Mario Pintarić i Marko Drk.
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Radnik na održavanju
Čakovec, 25.11.2021.
Za radno mjesto Radnik na održavanju izabrani je Patrik Jeđut.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 10.11.2021.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 17.11.2021. godine u Restoranu Kristal, Čakovec, Cvjetna ulica 3, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o imenovanju Uprave
Obavijest o raspisanom Natječaju za izbor i imenovanje direktora
Čakovec, 22.10.2021.
Dana 22.10.2021. godine u Međimurskim novinama je raspisan Natječaj za izbor i imenovanje direktora Međimurje-plina d.o.o Čakovec. Isti će biti objavljen i u Listu Međimurje dana 25.10.2021. godine.
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, objavljuje
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto NADZORNIK
Čakovec, 04.10.2021.
Uvjeti radnog mjesta:
 • stručna sprema ili kvalifikacija: KV, SSS ili VKV
 • stupanj stručne spreme ili kvalifikacije: IV ili V
 • zanimanje (struka): strojarska
 • 1 godina radnog iskustva
 • vozačka dozvola B kategorije
Opis poslova:
 • izvršava dodijeljene mu radne zadatke u djelatnosti distribucije plina i održavanja distributivnog sustava,
 • odgovara za kvalitetan rad i sigurnost podređenih suradnika u izvršavanju radova,
 • izvodi periodične preglede plinskih instalacija,
 • sudjeluje u provođenju mjera redukcije plina,
 • vrši dežurstvo u dispečingu službe distribucije plina,
 • u izvođenju radova dužan je poštivati sva uputstva dobivena od poslovođe, koristeći stečena iskustva i mjere osposobljenosti za rad na siguran način,
 • dužan je poštivati odredbe zaštite na radu i protupožarne zaštite u izvršenju radnih zadataka,
 • vrši ispitavnja plinskih instalacija na nepropusnost (tlačne probe),
 • pušta u pogon nove potrošače i isključuje neplatiše,
 • vrši izradu sigurnosno mjerno regulacijskih setova u djelatnosti baždarnice,
 • izvršava i druge poslove po nalogu poslovođe, neposrednog rukovoditelja i direktora.
Mjesto rada: Međimurska županija
Broj izvršitelja: 3
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika važeće vozačke dozvole,
 • preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi odgovarajuće struke,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu na određenim poslovima (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine) koji mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje,
 • dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat poziva na to pravo.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku "Prijava na oglas za radno mjesto NADZORNIK". Rok za podnošenje ponuda je od 04.10.2021. do 18.10.2021. godine.
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, objavljuje
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto RADNIK NA ODRŽAVANJU
Čakovec, 04.10.2021.
Uvjeti radnog mjesta:
 • stručna sprema ili kvalifikacija: NKV ili PKV
 • stupanj stručne spreme ili kvalifikacije: II ili III
 • zanimanje (struka): građevinska, strojarska
Opis poslova:
 • izvodi montažne i građevinske radove u djelatnosti distribucije plina i održavanja,
 • vrši ispomoć kod sanacija oštećenja plinovoda,
 • sudjeluje u provođenju mjera redukcije,
 • dužan je poštivati odredbe zaštite na radu i protupožarne zaštite,
 • izvršava i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora.
Mjesto rada: Međimurska županija
Broj izvršitelja: 2
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika svjedodžbe,
 • dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat poziva na to pravo.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku "Prijava na oglas za radno mjesto RADNIK NA ODRŽAVANJU". Rok za podnošenje ponuda je od 04.10.2021. do 18.10.2021. godine.
Obavijest – Oglas za zasnivanje radnog odnosa od 03.09.2021. za radno mjesto Nadzornik
Čakovec, 30.09.2021.
Obavještavaju se kandidati koji su se javili na oglas MEĐIMURJE-PLINA d.o.o. Čakovec koji je trajao od 06.09.2021. do 16.09.2021. godine za radno mjesto Nadzornik da odabir kandidata nije izvršen.
Obavijest – Oglas za zasnivanje radnog odnosa od 03.09.2021. za radno mjesto Radnik na održavanju
Čakovec, 30.09.2021.
Obavještavaju se kandidati koji su se javili na oglas MEĐIMURJE-PLINA d.o.o. Čakovec koji je trajao od 06.09.2021. do 16.09.2021. godine za radno mjesto Radnik na održavanju da odabir kandidata nije izvršen.
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, objavljuje
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto RADNIK NA ODRŽAVANJU
Čakovec, 03.09.2021.
Mjesto rada: Međimurska županija
Broj izvršitelja: 2

Uvjeti radnog mjesta:
 • stručna sprema ili kvalifikacija: NKV ili PKV
 • stupanj stručne spreme ili kvalifikacije: II ili III
 • zanimanje (struka): građevinska, strojarska
Opis poslova:
 • izvodi montažne i građevinske radove u djelatnosti distribucije plina i održavanja,
 • vrši ispomoć kod sanacija oštećenja plinovoda,
 • sudjeluje u provođenju mjera redukcije,
 • dužan je poštivati odredbe zaštite na radu i protupožarne zaštite,
 • izvršava i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme na puno radno vrijeme.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika svjedodžbe,
 • dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat poziva na to pravo.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku "Prijava na oglas za radno mjesto RADNIK NA ODRŽAVANJU". Rok za podnošenje ponuda je od 06.09.2021. do 16.09.2021. godine.
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, objavljuje
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto NADZORNIK
Čakovec, 03.09.2021.
Mjesto rada: Međimurska županija
Broj izvršitelja: 3

Uvjeti radnog mjesta:
 • stručna sprema ili kvalifikacija: KV, SSS ili VKV
 • stupanj stručne spreme ili kvalifikacije: IV ili V
 • zanimanje (struka): strojarska
 • 1 godina radnog iskustva
 • vozačka dozvola B kategorije
Opis poslova:
 • izvršava dodijeljene mu radne zadatke u djelatnosti distribucije plina i održavanja distributivnog sustava,
 • odgovara za kvalitetan rad i sigurnost podređenih suradnika u izvršavanju radova,
 • izvodi periodične preglede plinskih instalacija,
 • sudjeluje u provođenju mjera redukcije plina,
 • vrši dežurstvo u dispečingu službe distribucije plina,
 • u izvođenju radova dužan je poštivati sva uputstva dobivena od poslovođe, koristeći stečena iskustva i mjere osposobljenosti za rad na siguran način,
 • dužan je poštivati odredbe zaštite na radu i protupožarne zaštite u izvršenju radnih zadataka,
 • vrši ispitavnja plinskih instalacija na nepropusnost (tlačne probe),
 • pušta u pogon nove potrošače i isključuje neplatiše,
 • vrši izradu sigurnosno mjerno regulacijskih setova u djelatnosti baždarnice,
 • izvršava i druge poslove po nalogu poslovođe, neposrednog rukovoditelja i direktora.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme na puno radno vrijeme.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika važeće vozačke dozvole,
 • preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi odgovarajuće struke,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine) koji mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje,
 • dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat poziva na to pravo.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku "Prijava na oglas za radno mjesto NADZORNIK". Rok za podnošenje ponuda je od 06.09.2021. do 16.09.2021. godine.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 16.06.2021.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 29.06.2021. godine u Restoranu Kristal, Čakovec, Cvjetna ulica 3, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora Društva
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i o svom radu
 7. Donošenje Odluka o upotrebi dobiti Društva
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva
 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva
 10. Donošenje ocjene o mogućnosti prodaje poslovnog udjela Općine Selnica
Javni natječaj za podnošenje Zahtjeva za dodjelu donacija i sponzorstva za 2021. godinu
Čakovec, 14.06.2021.
Download PDF datoteke
Download EXCEL datoteke
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Referent prodaje
Čakovec, 21.08.2020.
Za radno mjesto Referent prodaje izabrani su: Bojan Jaklin i Lino Pustić.
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Pravni referent
Čakovec, 20.08.2020.
Za radno mjesto Pravni referent izabrani je Jurica Kos.
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Nadzornik
Čakovec, 20.08.2020.
Za radno mjesto Nadzornik izabrani su: Marko Barat i Zdenko Radiković.
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, objavljuje
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto REFERENT PRODAJE
Čakovec, 07.08.2020.
Mjesto rada: Republika Hrvatska
Broj izvršitelja: 2

Uvjeti radnog mjesta:
 • SSS,
 • ekonomsko ili opće zanimanje,
 • informatička znanja: rad na SUKAP sustavu, WORD, EXCEL, Internet, POWERPOINT,
 • vozačka dozvola B kategorije.
Opis poslova:
 • istraživanje tržišta,
 • komercijalna analiza potrošnje krajnjih kupaca prirodnog plina,
 • priprema podataka za promjenu opskrbljivača plinom na tržištu plina,
 • priprema podataka za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava na tržištu plina,
 • priprema podataka i vršenje nominacije korištenja transportnog sustava na tržištu plina
 • priprema podataka za mjesečnu alokaciju,
 • kreiranje popratnih izvještaja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme i na puno radno vrijeme.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • dokaz o državljanstvu,
 • vlastoručno potpisana izjava o znanju rada na računalu (rad na SUKAP sustavu, WORD, EXCEL, Internet, POWERPOINT),
 • preslika vozačke dozvole.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017 i 98/2019) uz prijavu dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se, a prije zapošljavanja izabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid izvornik ili ovjerenu presliku navedenih isprava. Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku „Prijava na oglas za radno mjesto REFERENT PRODAJE“. Rok za podnošenje ponuda je od 07.08.2020. do 11.08.2020. godine.
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, objavljuje
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto PRAVNI REFERENT
Čakovec, 07.08.2020.
Mjesto rada: Međimurska županija
Broj izvršitelja: 1

Uvjeti radnog mjesta:
 • VSS,
 • magistar prava,
 • 18 mjeseci radnog iskustva,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • poznavanje rada na računalu
Opis poslova:
 • obavlja složenije poslove iz radnih odnosa (pripremanje i izrada prijedloga općih i pojedinačnih akata, pripremanje poslova za individualne i kolektivne radne odnose, te poslove sudjelovanja radnika u odlučivanju i dr.)
 • po punomoći zastupa Društvo pred sudovima i drugim tijelima,
 • priprema odnosno sastavlja podneske za sudove i druga tijela (tužbe, prijedloge za ovrhu, žalbe, prigovore i dr.),
 • pokreće ovršne postupke radi naplate potraživanja, pribavlja potrebnu dokumentaciju i prati naplatu potraživanja po predmetima,
 • prati objavu otvaranja predstečajnih i stečajnih postupaka,
 • vrši prijavu tražbina u postupcima predstečajnih nagodbi i stečajnim postupcima, prati i vodi evidenciju o subjektima nad kojima je otvoren i zatvoren stečaj i predstečaj,
 • sudjeluje u sazivanju sjednica Nadzornog odbora i Skupštine Društva, te obavlja ostale poslove vezane uz rad organa Društva,
 • obavlja poslove vezane uz organizaciju i statusne promjene Društva,
 • priprema i izrađuje nacrte raznih vrsta ugovora, predugovora, vansudskih nagodba i sl.,
 • izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata Društva i samostalno obavlja druge pravne poslove prema pravilima pravne struke, a po nalogu direktora Društva ili neposredno nadređenog rukovoditelja,
 • pruža pravnu podršku u pripremi procedura, dozvola, uvjerenja, odluka i drugih internih akata,
 • sudjeluje u rješavanju imovinsko-pravnih poslova,
 • prati i proučava zakonsku regulativu u pitanjima iz djelokruga rada Društva,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme i na puno radno vrijeme.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o državljanstvu,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/rješenja), a u cilju dokazivanja radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • vlastoručno potpisana izjava o znanju rada na računalu,
 • preslika vozačke dozvole.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017 i 98/2019) uz prijavu dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se, a prije zapošljavanja izabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid izvornik ili ovjerenu presliku navedenih isprava. Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku „Prijava na oglas za radno mjesto PRAVNI REFERENT“. Rok za podnošenje ponuda je od 07.08.2020. do 11.08.2020. godine.
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, objavljuje
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto NADZORNIK
Čakovec, 07.08.2020.
Mjesto rada: Međimurska županija
Broj izvršitelja: 2

Uvjeti radnog mjesta:
 • KV, SSS ili VKV,
 • strojarska struka,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • vozačka dozvola B kategorije
Opis poslova:
 • izvršava dodijeljene mu radne zadatke u djelatnosti distribucije plina i održavanja distributivnog sustava,
 • odgovara za kvalitetan rad i sigurnost podređenih suradnika u izvršavanju radova,
 • izvodi periodične preglede plinskih instalacija,
 • sudjeluje u provođenju mjera redukcije plina
 • vrši dežurstvo u dispečingu službe distribucije plina
 • u izvođenju radova dužan je poštivati sva uputstva dobivena od poslovođe, koristeći stečena iskustva i mjere osposobljenosti za rad na siguran način
 • dužan je poštivati odredbe zaštite na radu i protupožarne zaštite u izvršenju radnih zadataka,
 • vrši ispitivanje plinskih instalacija na nepropusnost (tlačne probe), pušta u pogon nove potrošače i isključuje neplatiše,
 • vrši izradu sigurnosno mjerno regulacijskih setova u djelatnosti baždarnice,
 • izvršava i druge poslove po nalogu poslovođe, neposrednog rukovoditelja i direktora
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca te na puno radno vrijeme.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • dokaz o državljanstvu,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/rješenja), a u cilju dokazivanja radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • preslika vozačke dozvole.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017 i 98/2019) uz prijavu dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se, a prije zapošljavanja izabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid izvornik ili ovjerenu presliku navedenih isprava. Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku „Prijava na oglas za radno mjesto NADZORNIK“. Rok za podnošenje ponuda je od 07.08.2020. do 11.08.2020. godine.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 10.06.2020.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 19.06.2020. godine (petak) u Restoranu Kristal, Čakovec, Cvjetna ulica 3, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora Društva
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i o svom radu
 7. Donošenje Odluka o upotrebi dobiti Društva
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva
 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva
 10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec
 11. Donošenje ocjene o mogućnosti prodaje poslovnog udjela Općine Selnica
Javni natječaj za podnošenje Zahtjeva za dodjelu donacija i sponzorstva za 2020. godinu
Čakovec, 09.06.2020.
Download PDF datoteke
Download EXCEL datoteke
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Pomoćnik nadzornika
Čakovec, 03.01.2020.
Za radno mjesto Pomoćnik nadzornika izabran je Mateo Vincek.
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Blagajnik
Čakovec, 03.01.2020.
Za radno mjesto Blagajnik izabrana je Sanja Mavrin.
Obavijest za potrebom radnika
Čakovec, 04.10.2019.
Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - burze rada, objavljen je oglas za potrebom radnika na radnome mjestu:
 1. Pomoćnik nadzornika - pripravnik (M/Ž) – tražen 1 izvršitelj
 2. Blagajnik (M/Ž) – tražen 1 izvršitelj
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 06.06.2019.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 14.06.2019. godine (petak) u Hotelu Park, Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 14, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora Društva
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i o svom radu
 7. Donošenje Odluka o upotrebi dobiti Društva
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva
 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva
 10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
 11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec
 12. Odluka o prijenosu vlasništva na lokaciji u Čakovcu, Vladimira Nazora 14
Javni natječaj za podnošenje Zahtjeva za dodjelu donacija i sponzorstva za 2019. godinu
Čakovec, 03.06.2019.
Download PDF datoteke
Download EXCEL datoteke
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Nadzornik
Čakovec, 25.07.2018.
Za radno mjesto Nadzornik izabran je Stefan Laštro.
Obavijest za potrebom radnika
Čakovec, 13.07.2018.
Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - burze rada, objavljen je oglas za potrebom radnika na radnome mjestu:
 1. Nadzornik (M/Ž) – tražena 2 izvršitelja
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Referent za vozila
Čakovec, 27.06.2018.
Za radno mjesto Referent za vozila izabran je Karlo Vrbanec.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 15.06.2018.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 20.06.2018. godine (ponedjeljak) u Hotelu Park, Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 14, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2017. godinu
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora Društva
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i o svom radu
 7. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva
 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva
 10. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
 11. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora
Obavijest za potrebom radnika
Čakovec, 15.06.2018.
Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - burze rada, objavljen je oglas za potrebom radnika na radnome mjestu:
 1. Referent za vozila (M/Ž)
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 19.06.2017.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 26.06.2017. godine (ponedjeljak) u Hotelu Park, Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 14, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2016. godinu
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora Društva
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i o svom radu
 7. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva
 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva
 10. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec
 12. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
 13. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora
Javni natječaj za podnošenje Zahtjeva za dodjelu donacija i sponzorstva za 2017. godinu
Čakovec, 22.05.2017.
Download MS Word datoteke
Download EXCEL datoteke
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Referent prodaje
Čakovec, 16.05.2017.
Za radno mjesto Referent prodaje izabran je Petar Bratić.
Obavijest o ponovljenom natječaju za potrebom radnika
Čakovec, 09.05.2017.
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje uputili smo Prijavu potrebe za radnikom – PR za radno mjesto REFERENT PRODAJE (M/Ž), te od HZZ zatražili uslugu oglašavanja na njihovim internetskim stranicama.
Navedeni natječaj je objavljen i trajao je od 03.05.2017. do 07.05.2017. godine.

Zbog propusta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (objava je nepotpuna) postupak se ponavlja, te ponavljamo natječaj u trajanju od 09.05.2017. do 11.05.2017. godine.
Obavijest za potrebom radnika
Čakovec, 03.05.2017.
Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - burze rada, objavljen je oglas za potrebom radnika na radnome mjestu:
 1. Referent prodaje (M/Ž)
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 09.02.2017.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 17.02.2017. godine (petak) u Hotelu Park, Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 14, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o imenovanju Uprave
Obavijest o raspisanom Natječaju za izbor i imenovanje direktora
Čakovec, 27.01.2017.
Dana 27.01.2017. godine u Međimurskim novinama je raspisan Natječaj za izbor i imenovanje direktora Međimurje-plina d.o.o. Isti će biti objavljen i u Listu Međimurje dana 30.01.2017. godine.
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Radnik/radnica na održavanju
Čakovec, 15.11.2016.
Za radno mjesto Radnik/radnica na održavanju izabran je Karlo Haček.
Obavijest za potrebom radnika
Čakovec, 09.11.2016.
Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - burze rada, objavljen je oglas za potrebom za radnika na radnome mjestu:
 1. Radnik / radnica na održavanju
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 28.06.2016.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 07.07.2016. godine (četvrtak) u Hotelu Park, Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 14, s početkom u 12,00 sati.

Download MS Word datoteke
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 13.04.2016.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 27.04.2016. godine (srijeda) u Hotelu Park, Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 14, s početkom u 12,00 sati.

Download MS Word datoteke
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje 01.04. - 31.12.2016.
Čakovec, travanj 2016.
Pravilnik o donacijama i sponzorstvima
Čakovec, 24.03.2016.
Uprava Društva donosi Pravilnik o donacijama i sponzorstvima s uvjetima i kriterijima za dodjelu donacija i sponzorstva te postupkom pri dodjeljivanju istih.

Download MS Word datoteke
Javni natječaj za podnošenje Zahtjeva za dodjelu donacija i sponzorstva za 2016. godinu
Zahtjev za dodjelu donacija/sponzorstva
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Referent zaštite i obrane
Čakovec, 29.02.2016.
Za radno mjesto Referent/referentica zaštite i obrane izabran je Mario Moharić.
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje 01.01. - 31.03.2016.
Čakovec, siječanj 2016.
Download MS Word datoteke
Obavijest za potrebom radnika
Čakovec, 22.01.2016.
Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - burze rada, objavljen je oglas za potrebom za radnika na radnome mjestu:
 1. Referent / referentica zaštite i obrane
 2. Referent / referentica pravnih poslova (osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa)
 
Službenik za informiranje
Tamara Štampar, dipl.oec.
telefon 040/396-279
telefax 040/396-282
 
 
 
Važni kontakti:
Ured Uprave: 040 396-279
Prijava kvara: 040 395-199
Javljanje stanja potrošnje plina: 040 395-199
Komercijala: 040 396-281
Telefax: 040 396-282
E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr
komercijala@medjimurje-plin.hr
 
 
O nama
Povijest
 
Područja poslovanja
Područja poslovanja
   
Zaposlenost i obrazovanje
Zaposlenost i obrazovanje
 
Investicije i javna nabava
Javna nabava