Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Blagajnik
Čakovec, 29.02.2024.
Za radno mjesto Blagajnik izabrani su Oenga Verah Kerubo (mjesto rada: Međimurska županija) i Risek Kristijan (mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija).
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto BLAGAJNIK
Čakovec, 16.02.2024.
  Uvjeti radnog mjesta:
 • stručna sprema ili kvalifikacija: KV ili SSS
 • stupanj stručne spreme ili kvalifikacije: III ili IV
 • zanimanje (struka): ekonomski tehničar, trgovac ili slično
  Opis poslova:
 • obavljanje svih blagajničkih poslova, a posebno obavljanje uplata i isplata,
 • izrada izvještaja blagajne,
 • dnevno saldiranje novca,
 • usklađivanje s knjigovodstvom,
 • izrada statističkih izvještaja,
 • vođenje devizne blagajne,
 • čuvanje novca,
 • kreiranje, ažuriranje i arhiviranje podataka,
 • rad sa strankama,
 • izvršava i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora.
Mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija
Broj izvršitelja: 1
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.
  Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi odgovarajuće struke,
 • dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat poziva na to pravo.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku "Prijava na oglas za radno mjesto BLAGAJNIK". Rok za podnošenje ponuda je od 16.02.2024. do 20.02.2024. godine.
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto BLAGAJNIK
Čakovec, 16.02.2024.
  Uvjeti radnog mjesta:
 • stručna sprema ili kvalifikacija: KV ili SSS
 • stupanj stručne spreme ili kvalifikacije: III ili IV
 • zanimanje (struka): ekonomski tehničar, trgovac ili slično
  Opis poslova:
 • obavljanje svih blagajničkih poslova, a posebno obavljanje uplata i isplata,
 • izrada izvještaja blagajne,
 • dnevno saldiranje novca,
 • usklađivanje s knjigovodstvom,
 • izrada statističkih izvještaja,
 • vođenje devizne blagajne,
 • čuvanje novca,
 • kreiranje, ažuriranje i arhiviranje podataka,
 • rad sa strankama,
 • izvršava i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora.
Mjesto rada: Međimurska županija
Broj izvršitelja: 1
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.
  Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi odgovarajuće struke,
 • dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat poziva na to pravo.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku "Prijava na oglas za radno mjesto BLAGAJNIK". Rok za podnošenje ponuda je od 16.02.2024. do 20.02.2024. godine.
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Nadzornik
Čakovec, 24.08.2023.
Za radno mjesto Nadzornik izabrani su Siniša Kovač, Istok Drljić, Antun Vuk i Nikola Kovačec.
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Lakirer
Čakovec, 24.08.2023.
Za radno mjesto Lakirer izabran je Andrej Frančić.
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto NADZORNIK
Čakovec, 10.07.2023.
  Uvjeti radnog mjesta:
 • stručna sprema ili kvalifikacija: KV, SSS ili VKV
 • stupanj stručne spreme ili kvalifikacije: IV ili V
 • zanimanje (struka): strojarska
 • 1 godina radnog iskustva
 • vozačka dozvola B kategorije
  Opis poslova:
 • izvršava dodijeljene mu radne zadatke u djelatnosti distribucije plina i održavanja distributivnog sustava,
 • odgovara za kvalitetan rad i sigurnost podređenih suradnika u izvršavanju radova,
 • izvodi periodične preglede plinskih instalacija,
 • sudjeluje u provođenju mjera redukcije plina,
 • vrši dežurstvo u dispečingu službe distribucije plina,
 • u izvođenju radova dužan je poštivati sva uputstva dobivena od poslovođe, koristeći stečena iskustva i mjere osposobljenosti za rad na siguran način,
 • dužan je poštivati odredbe zaštite na radu i protupožarne zaštite u izvršenju radnih zadataka,
 • vrši ispitivanja plinskih instalacija na nepropusnost (tlačne probe),
 • pušta u pogon nove potrošače i isključuje neplatiše,
 • vrši izradu sigurnosno mjerno regulacijskih setova u djelatnosti baždarnice,
 • izvršava i druge poslove po nalogu poslovođe, neposrednog rukovoditelja i direktora.
Mjesto rada: Međimurska županija
Broj izvršitelja: 4
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme.
  Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika važeće vozačke dozvole,
 • preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi odgovarajuće struke,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine) koji mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje,
 • dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat poziva na to pravo.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku "Prijava na oglas za radno mjesto NADZORNIK". Rok za podnošenje ponuda je od 10.07.2023. do 17.07.2023. godine.
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto LAKIRER
Čakovec, 10.07.2023.
  Uvjeti radnog mjesta:
 • stručna sprema ili kvalifikacija: KV
 • stupanj stručne spreme ili kvalifikacije: III ili IV
 • zanimanje (struka): lakirer, ličilac
 • 1 godina radnog iskustva
  Opis poslova:
 • vrši lakiranje plinomjera i regulatora pritiska po završenom servisiranju i baždarenju,
 • obavlja radove na čišćenju, odmašćivanju i antikorozivnoj zaštiti plinomjera, regulatora, setova te pojedinih elemenata setova,
 • po potrebi uključuje se u ispomoć servisiranja,
 • dužan je u obavljanju poslova u baždarnici pridržavati se mjera zaštite na radu, mjera protupožarne zaštite te mjera osposobljenosti za rad na siguran način, posebno s aspekta lakiranja,
 • ukoliko je potrebno, dužan je uključiti se u izvršenje radova u djelatnosti održavanja distributivnog plinskog sistema,
 • izvršava i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora.
Mjesto rada: Međimurska županija
Broj izvršitelja: 1
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme.
  Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika važeće vozačke dozvole,
 • preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi odgovarajuće struke,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine) koji mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje,
 • dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat poziva na to pravo.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku "Prijava na oglas za radno mjesto LAKIRER". Rok za podnošenje ponuda je od 10.07.2023. do 17.07.2023. godine.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 16.06.2023.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 29.06.2023. godine (četvrtak) u restoranu KRISTAL, Čakovec, Cvjetna ulica 3, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora Društva
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i o svom radu
 7. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva
 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva
 10. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
 11. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora
 12. Utvrđivanje visine nagrade članovima Nadzornog odbora Društva
 13. Informacija o prijedlogu izmjene Društvenog ugovora MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Tajnik i voditelj sufinanciranja
Čakovec, 26.01.2023.
Za radno mjesto Tajnik i voditelj sufinanciranja izabrana je Emina Barlović.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 02.01.2023.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 10.01.2023. godine (utorak) u restoranu KRISTAL, Čakovec, Cvjetna ulica 3, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Stanje u MEĐIMURJE-PLINU d.o.o.
 4. Ostala pitanja
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto TAJNIK I VODITELJ SUFINANCIRANJA
Čakovec, 22.12.2022.
Radni odnos zasniva se na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust – do povratka odsutne radnice na rad

Broj izvršitelja: 1
Mjesto rada: Međimurska županija
  Uvjeti radnog mjesta:
 • stručna sprema ili kvalifikacija: SSS ili VŠS
 • stupanj stručne spreme ili kvalifikacije: IV ili VI
 • zanimanje (struka): administrator, ekonomski tehničar, informatičar ili slično zanimanje
 • 1 godina radnog iskustva
  Opis poslova:
 • kompletno vođenje i praćenje sufinanciranja plinskog sustava sa izdavanjem potvrda,
 • tajnički i daktilografski poslovi za potrebe direktora, a po mogućnosti i drugih rukovoditelja,
 • čuvanje kao poslovnih tajni svih informacija dobivenih u svom poslu, kako o Društvu, tako i o poslovnim partnerima,
 • vođenje brige o integritetu direktora sa eventualnim preporukama za poboljšanje,
 • izvješćivanje direktora o svim događajima u Društvu koji su od značaja za rad i ugled Društva, a poznati su tajniku Društva,
 • doček i posluživanje poslovnih partnera,
 • vođenje terminskog plana obveza direktora i usmjeravanja telefonskih poziva,
 • drugi poslove po nalogu direktora.
  Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi odgovarajuće struke,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine) koji mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje,
 • dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat poziva na to pravo.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku "Prijava na oglas za radno mjesto TAJNIK I VODITELJ SUFINANCIRANJA". Rok za podnošenje ponuda je od 22.12.2022. do 27.12.2022. godine.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 21.06.2022.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 29.06.2022. godine u Restoranu Kristal, Čakovec, Cvjetna ulica 3, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2021. godinu
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora Društva
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i o svom radu
 7. Donošenje Odluka o upotrebi dobiti Društva
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva
 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva
 10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Radnik na održavanju
Čakovec, 27.01.2022.
Za radno mjesto Radnik na održavanju izabrani je Stjepan Novak.
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Nadzornik
Za radno mjesto Nadzornika izabrani su Mario Goričanec, Mario Pintarić i Marko Drk.
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Radnik na održavanju
Čakovec, 25.11.2021.
Za radno mjesto Radnik na održavanju izabrani je Patrik Jeđut.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 10.11.2021.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 17.11.2021. godine u Restoranu Kristal, Čakovec, Cvjetna ulica 3, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o imenovanju Uprave
Obavijest o raspisanom Natječaju za izbor i imenovanje direktora
Čakovec, 22.10.2021.
Dana 22.10.2021. godine u Međimurskim novinama je raspisan Natječaj za izbor i imenovanje direktora Međimurje-plina d.o.o Čakovec. Isti će biti objavljen i u Listu Međimurje dana 25.10.2021. godine.
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, objavljuje
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto NADZORNIK
Čakovec, 04.10.2021.
Uvjeti radnog mjesta:
 • stručna sprema ili kvalifikacija: KV, SSS ili VKV
 • stupanj stručne spreme ili kvalifikacije: IV ili V
 • zanimanje (struka): strojarska
 • 1 godina radnog iskustva
 • vozačka dozvola B kategorije
Opis poslova:
 • izvršava dodijeljene mu radne zadatke u djelatnosti distribucije plina i održavanja distributivnog sustava,
 • odgovara za kvalitetan rad i sigurnost podređenih suradnika u izvršavanju radova,
 • izvodi periodične preglede plinskih instalacija,
 • sudjeluje u provođenju mjera redukcije plina,
 • vrši dežurstvo u dispečingu službe distribucije plina,
 • u izvođenju radova dužan je poštivati sva uputstva dobivena od poslovođe, koristeći stečena iskustva i mjere osposobljenosti za rad na siguran način,
 • dužan je poštivati odredbe zaštite na radu i protupožarne zaštite u izvršenju radnih zadataka,
 • vrši ispitavnja plinskih instalacija na nepropusnost (tlačne probe),
 • pušta u pogon nove potrošače i isključuje neplatiše,
 • vrši izradu sigurnosno mjerno regulacijskih setova u djelatnosti baždarnice,
 • izvršava i druge poslove po nalogu poslovođe, neposrednog rukovoditelja i direktora.
Mjesto rada: Međimurska županija
Broj izvršitelja: 3
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika važeće vozačke dozvole,
 • preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi odgovarajuće struke,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu na određenim poslovima (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine) koji mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje,
 • dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat poziva na to pravo.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku "Prijava na oglas za radno mjesto NADZORNIK". Rok za podnošenje ponuda je od 04.10.2021. do 18.10.2021. godine.
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, objavljuje
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto RADNIK NA ODRŽAVANJU
Čakovec, 04.10.2021.
Uvjeti radnog mjesta:
 • stručna sprema ili kvalifikacija: NKV ili PKV
 • stupanj stručne spreme ili kvalifikacije: II ili III
 • zanimanje (struka): građevinska, strojarska
Opis poslova:
 • izvodi montažne i građevinske radove u djelatnosti distribucije plina i održavanja,
 • vrši ispomoć kod sanacija oštećenja plinovoda,
 • sudjeluje u provođenju mjera redukcije,
 • dužan je poštivati odredbe zaštite na radu i protupožarne zaštite,
 • izvršava i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora.
Mjesto rada: Međimurska županija
Broj izvršitelja: 2
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika svjedodžbe,
 • dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat poziva na to pravo.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku "Prijava na oglas za radno mjesto RADNIK NA ODRŽAVANJU". Rok za podnošenje ponuda je od 04.10.2021. do 18.10.2021. godine.
Obavijest – Oglas za zasnivanje radnog odnosa od 03.09.2021. za radno mjesto Nadzornik
Čakovec, 30.09.2021.
Obavještavaju se kandidati koji su se javili na oglas MEĐIMURJE-PLINA d.o.o. Čakovec koji je trajao od 06.09.2021. do 16.09.2021. godine za radno mjesto Nadzornik da odabir kandidata nije izvršen.
Obavijest – Oglas za zasnivanje radnog odnosa od 03.09.2021. za radno mjesto Radnik na održavanju
Čakovec, 30.09.2021.
Obavještavaju se kandidati koji su se javili na oglas MEĐIMURJE-PLINA d.o.o. Čakovec koji je trajao od 06.09.2021. do 16.09.2021. godine za radno mjesto Radnik na održavanju da odabir kandidata nije izvršen.
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, objavljuje
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto RADNIK NA ODRŽAVANJU
Čakovec, 03.09.2021.
Mjesto rada: Međimurska županija
Broj izvršitelja: 2

Uvjeti radnog mjesta:
 • stručna sprema ili kvalifikacija: NKV ili PKV
 • stupanj stručne spreme ili kvalifikacije: II ili III
 • zanimanje (struka): građevinska, strojarska
Opis poslova:
 • izvodi montažne i građevinske radove u djelatnosti distribucije plina i održavanja,
 • vrši ispomoć kod sanacija oštećenja plinovoda,
 • sudjeluje u provođenju mjera redukcije,
 • dužan je poštivati odredbe zaštite na radu i protupožarne zaštite,
 • izvršava i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme na puno radno vrijeme.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika svjedodžbe,
 • dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat poziva na to pravo.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku "Prijava na oglas za radno mjesto RADNIK NA ODRŽAVANJU". Rok za podnošenje ponuda je od 06.09.2021. do 16.09.2021. godine.
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, objavljuje
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto NADZORNIK
Čakovec, 03.09.2021.
Mjesto rada: Međimurska županija
Broj izvršitelja: 3

Uvjeti radnog mjesta:
 • stručna sprema ili kvalifikacija: KV, SSS ili VKV
 • stupanj stručne spreme ili kvalifikacije: IV ili V
 • zanimanje (struka): strojarska
 • 1 godina radnog iskustva
 • vozačka dozvola B kategorije
Opis poslova:
 • izvršava dodijeljene mu radne zadatke u djelatnosti distribucije plina i održavanja distributivnog sustava,
 • odgovara za kvalitetan rad i sigurnost podređenih suradnika u izvršavanju radova,
 • izvodi periodične preglede plinskih instalacija,
 • sudjeluje u provođenju mjera redukcije plina,
 • vrši dežurstvo u dispečingu službe distribucije plina,
 • u izvođenju radova dužan je poštivati sva uputstva dobivena od poslovođe, koristeći stečena iskustva i mjere osposobljenosti za rad na siguran način,
 • dužan je poštivati odredbe zaštite na radu i protupožarne zaštite u izvršenju radnih zadataka,
 • vrši ispitavnja plinskih instalacija na nepropusnost (tlačne probe),
 • pušta u pogon nove potrošače i isključuje neplatiše,
 • vrši izradu sigurnosno mjerno regulacijskih setova u djelatnosti baždarnice,
 • izvršava i druge poslove po nalogu poslovođe, neposrednog rukovoditelja i direktora.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme na puno radno vrijeme.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika važeće vozačke dozvole,
 • preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi odgovarajuće struke,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine) koji mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje,
 • dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat poziva na to pravo.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku "Prijava na oglas za radno mjesto NADZORNIK". Rok za podnošenje ponuda je od 06.09.2021. do 16.09.2021. godine.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 16.06.2021.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 29.06.2021. godine u Restoranu Kristal, Čakovec, Cvjetna ulica 3, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora Društva
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i o svom radu
 7. Donošenje Odluka o upotrebi dobiti Društva
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva
 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva
 10. Donošenje ocjene o mogućnosti prodaje poslovnog udjela Općine Selnica
Javni natječaj za podnošenje Zahtjeva za dodjelu donacija i sponzorstva za 2021. godinu
Čakovec, 14.06.2021.
Download PDF datoteke
Download EXCEL datoteke
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Referent prodaje
Čakovec, 21.08.2020.
Za radno mjesto Referent prodaje izabrani su: Bojan Jaklin i Lino Pustić.
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Pravni referent
Čakovec, 20.08.2020.
Za radno mjesto Pravni referent izabrani je Jurica Kos.
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Nadzornik
Čakovec, 20.08.2020.
Za radno mjesto Nadzornik izabrani su: Marko Barat i Zdenko Radiković.
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, objavljuje
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto REFERENT PRODAJE
Čakovec, 07.08.2020.
Mjesto rada: Republika Hrvatska
Broj izvršitelja: 2

Uvjeti radnog mjesta:
 • SSS,
 • ekonomsko ili opće zanimanje,
 • informatička znanja: rad na SUKAP sustavu, WORD, EXCEL, Internet, POWERPOINT,
 • vozačka dozvola B kategorije.
Opis poslova:
 • istraživanje tržišta,
 • komercijalna analiza potrošnje krajnjih kupaca prirodnog plina,
 • priprema podataka za promjenu opskrbljivača plinom na tržištu plina,
 • priprema podataka za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava na tržištu plina,
 • priprema podataka i vršenje nominacije korištenja transportnog sustava na tržištu plina
 • priprema podataka za mjesečnu alokaciju,
 • kreiranje popratnih izvještaja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme i na puno radno vrijeme.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • dokaz o državljanstvu,
 • vlastoručno potpisana izjava o znanju rada na računalu (rad na SUKAP sustavu, WORD, EXCEL, Internet, POWERPOINT),
 • preslika vozačke dozvole.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017 i 98/2019) uz prijavu dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se, a prije zapošljavanja izabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid izvornik ili ovjerenu presliku navedenih isprava. Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku „Prijava na oglas za radno mjesto REFERENT PRODAJE“. Rok za podnošenje ponuda je od 07.08.2020. do 11.08.2020. godine.
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, objavljuje
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto PRAVNI REFERENT
Čakovec, 07.08.2020.
Mjesto rada: Međimurska županija
Broj izvršitelja: 1

Uvjeti radnog mjesta:
 • VSS,
 • magistar prava,
 • 18 mjeseci radnog iskustva,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • poznavanje rada na računalu
Opis poslova:
 • obavlja složenije poslove iz radnih odnosa (pripremanje i izrada prijedloga općih i pojedinačnih akata, pripremanje poslova za individualne i kolektivne radne odnose, te poslove sudjelovanja radnika u odlučivanju i dr.)
 • po punomoći zastupa Društvo pred sudovima i drugim tijelima,
 • priprema odnosno sastavlja podneske za sudove i druga tijela (tužbe, prijedloge za ovrhu, žalbe, prigovore i dr.),
 • pokreće ovršne postupke radi naplate potraživanja, pribavlja potrebnu dokumentaciju i prati naplatu potraživanja po predmetima,
 • prati objavu otvaranja predstečajnih i stečajnih postupaka,
 • vrši prijavu tražbina u postupcima predstečajnih nagodbi i stečajnim postupcima, prati i vodi evidenciju o subjektima nad kojima je otvoren i zatvoren stečaj i predstečaj,
 • sudjeluje u sazivanju sjednica Nadzornog odbora i Skupštine Društva, te obavlja ostale poslove vezane uz rad organa Društva,
 • obavlja poslove vezane uz organizaciju i statusne promjene Društva,
 • priprema i izrađuje nacrte raznih vrsta ugovora, predugovora, vansudskih nagodba i sl.,
 • izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata Društva i samostalno obavlja druge pravne poslove prema pravilima pravne struke, a po nalogu direktora Društva ili neposredno nadređenog rukovoditelja,
 • pruža pravnu podršku u pripremi procedura, dozvola, uvjerenja, odluka i drugih internih akata,
 • sudjeluje u rješavanju imovinsko-pravnih poslova,
 • prati i proučava zakonsku regulativu u pitanjima iz djelokruga rada Društva,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme i na puno radno vrijeme.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o državljanstvu,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/rješenja), a u cilju dokazivanja radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • vlastoručno potpisana izjava o znanju rada na računalu,
 • preslika vozačke dozvole.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017 i 98/2019) uz prijavu dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se, a prije zapošljavanja izabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid izvornik ili ovjerenu presliku navedenih isprava. Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku „Prijava na oglas za radno mjesto PRAVNI REFERENT“. Rok za podnošenje ponuda je od 07.08.2020. do 11.08.2020. godine.
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, objavljuje
Oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto NADZORNIK
Čakovec, 07.08.2020.
Mjesto rada: Međimurska županija
Broj izvršitelja: 2

Uvjeti radnog mjesta:
 • KV, SSS ili VKV,
 • strojarska struka,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • vozačka dozvola B kategorije
Opis poslova:
 • izvršava dodijeljene mu radne zadatke u djelatnosti distribucije plina i održavanja distributivnog sustava,
 • odgovara za kvalitetan rad i sigurnost podređenih suradnika u izvršavanju radova,
 • izvodi periodične preglede plinskih instalacija,
 • sudjeluje u provođenju mjera redukcije plina
 • vrši dežurstvo u dispečingu službe distribucije plina
 • u izvođenju radova dužan je poštivati sva uputstva dobivena od poslovođe, koristeći stečena iskustva i mjere osposobljenosti za rad na siguran način
 • dužan je poštivati odredbe zaštite na radu i protupožarne zaštite u izvršenju radnih zadataka,
 • vrši ispitivanje plinskih instalacija na nepropusnost (tlačne probe), pušta u pogon nove potrošače i isključuje neplatiše,
 • vrši izradu sigurnosno mjerno regulacijskih setova u djelatnosti baždarnice,
 • izvršava i druge poslove po nalogu poslovođe, neposrednog rukovoditelja i direktora
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca te na puno radno vrijeme.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • dokaz o državljanstvu,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/rješenja), a u cilju dokazivanja radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • preslika vozačke dozvole.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017 i 98/2019) uz prijavu dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se, a prije zapošljavanja izabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid izvornik ili ovjerenu presliku navedenih isprava. Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Zadržava se pravo izvršiti provjeru znanja ili usmeni intervju kao i poništiti oglas i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

O daljnjem tijeku postupka izbora kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete obavijestit će se putem kontakt e-maila koji navedu u prijavi.

Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost MEĐIMURJE-PLINU d.o.o. Čakovec da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe ovog postupka izbora kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, uz naznaku „Prijava na oglas za radno mjesto NADZORNIK“. Rok za podnošenje ponuda je od 07.08.2020. do 11.08.2020. godine.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 10.06.2020.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 19.06.2020. godine (petak) u Restoranu Kristal, Čakovec, Cvjetna ulica 3, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora Društva
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i o svom radu
 7. Donošenje Odluka o upotrebi dobiti Društva
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva
 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva
 10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec
 11. Donošenje ocjene o mogućnosti prodaje poslovnog udjela Općine Selnica
Javni natječaj za podnošenje Zahtjeva za dodjelu donacija i sponzorstva za 2020. godinu
Čakovec, 09.06.2020.
Download PDF datoteke
Download EXCEL datoteke
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Pomoćnik nadzornika
Čakovec, 03.01.2020.
Za radno mjesto Pomoćnik nadzornika izabran je Mateo Vincek.
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Blagajnik
Čakovec, 03.01.2020.
Za radno mjesto Blagajnik izabrana je Sanja Mavrin.
Obavijest za potrebom radnika
Čakovec, 04.10.2019.
Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - burze rada, objavljen je oglas za potrebom radnika na radnome mjestu:
 1. Pomoćnik nadzornika - pripravnik (M/Ž) – tražen 1 izvršitelj
 2. Blagajnik (M/Ž) – tražen 1 izvršitelj
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 06.06.2019.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 14.06.2019. godine (petak) u Hotelu Park, Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 14, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora Društva
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i o svom radu
 7. Donošenje Odluka o upotrebi dobiti Društva
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva
 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva
 10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
 11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec
 12. Odluka o prijenosu vlasništva na lokaciji u Čakovcu, Vladimira Nazora 14
Javni natječaj za podnošenje Zahtjeva za dodjelu donacija i sponzorstva za 2019. godinu
Čakovec, 03.06.2019.
Download PDF datoteke
Download EXCEL datoteke
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Nadzornik
Čakovec, 25.07.2018.
Za radno mjesto Nadzornik izabran je Stefan Laštro.
Obavijest za potrebom radnika
Čakovec, 13.07.2018.
Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - burze rada, objavljen je oglas za potrebom radnika na radnome mjestu:
 1. Nadzornik (M/Ž) – tražena 2 izvršitelja
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Referent za vozila
Čakovec, 27.06.2018.
Za radno mjesto Referent za vozila izabran je Karlo Vrbanec.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 15.06.2018.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 20.06.2018. godine (ponedjeljak) u Hotelu Park, Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 14, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2017. godinu
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora Društva
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i o svom radu
 7. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva
 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva
 10. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
 11. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora
Obavijest za potrebom radnika
Čakovec, 15.06.2018.
Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - burze rada, objavljen je oglas za potrebom radnika na radnome mjestu:
 1. Referent za vozila (M/Ž)
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 19.06.2017.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 26.06.2017. godine (ponedjeljak) u Hotelu Park, Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 14, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2016. godinu
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora Društva
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i o svom radu
 7. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva
 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva
 10. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec
 12. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
 13. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora
Javni natječaj za podnošenje Zahtjeva za dodjelu donacija i sponzorstva za 2017. godinu
Čakovec, 22.05.2017.
Download MS Word datoteke
Download EXCEL datoteke
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Referent prodaje
Čakovec, 16.05.2017.
Za radno mjesto Referent prodaje izabran je Petar Bratić.
Obavijest o ponovljenom natječaju za potrebom radnika
Čakovec, 09.05.2017.
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje uputili smo Prijavu potrebe za radnikom – PR za radno mjesto REFERENT PRODAJE (M/Ž), te od HZZ zatražili uslugu oglašavanja na njihovim internetskim stranicama.
Navedeni natječaj je objavljen i trajao je od 03.05.2017. do 07.05.2017. godine.

Zbog propusta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (objava je nepotpuna) postupak se ponavlja, te ponavljamo natječaj u trajanju od 09.05.2017. do 11.05.2017. godine.
Obavijest za potrebom radnika
Čakovec, 03.05.2017.
Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - burze rada, objavljen je oglas za potrebom radnika na radnome mjestu:
 1. Referent prodaje (M/Ž)
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 09.02.2017.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 17.02.2017. godine (petak) u Hotelu Park, Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 14, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o imenovanju Uprave
Obavijest o raspisanom Natječaju za izbor i imenovanje direktora
Čakovec, 27.01.2017.
Dana 27.01.2017. godine u Međimurskim novinama je raspisan Natječaj za izbor i imenovanje direktora Međimurje-plina d.o.o. Isti će biti objavljen i u Listu Međimurje dana 30.01.2017. godine.
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Radnik/radnica na održavanju
Čakovec, 15.11.2016.
Za radno mjesto Radnik/radnica na održavanju izabran je Karlo Haček.
Obavijest za potrebom radnika
Čakovec, 09.11.2016.
Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - burze rada, objavljen je oglas za potrebom za radnika na radnome mjestu:
 1. Radnik / radnica na održavanju
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 28.06.2016.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 07.07.2016. godine (četvrtak) u Hotelu Park, Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 14, s početkom u 12,00 sati.

Download MS Word datoteke
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva
Čakovec, 13.04.2016.
Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 27.04.2016. godine (srijeda) u Hotelu Park, Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 14, s početkom u 12,00 sati.

Download MS Word datoteke
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje 01.04. - 31.12.2016.
Čakovec, travanj 2016.
Pravilnik o donacijama i sponzorstvima
Čakovec, 24.03.2016.
Uprava Društva donosi Pravilnik o donacijama i sponzorstvima s uvjetima i kriterijima za dodjelu donacija i sponzorstva te postupkom pri dodjeljivanju istih.

Download MS Word datoteke
Javni natječaj za podnošenje Zahtjeva za dodjelu donacija i sponzorstva za 2016. godinu
Zahtjev za dodjelu donacija/sponzorstva
Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto Referent zaštite i obrane
Čakovec, 29.02.2016.
Za radno mjesto Referent/referentica zaštite i obrane izabran je Mario Moharić.
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje 01.01. - 31.03.2016.
Čakovec, siječanj 2016.
Download MS Word datoteke
Obavijest za potrebom radnika
Čakovec, 22.01.2016.
Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - burze rada, objavljen je oglas za potrebom za radnika na radnome mjestu:
 1. Referent / referentica zaštite i obrane
 2. Referent / referentica pravnih poslova (osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa)
 
Službenik za informiranje
Tamara Štampar, dipl.oec.
telefon 040/396-279
telefax 040/396-282
 
 
 
Važni kontakti:
Ured Uprave: 040 396-279
Prijava kvara: 040 395-199
Javljanje stanja potrošnje plina: 040 395-199
Komercijala: 040 396-281
Telefax: 040 396-282
E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr
komercijala@medjimurje-plin.hr
 
 
O nama
Povijest
 
Područja poslovanja
Područja poslovanja
   
Zaposlenost i obrazovanje
Zaposlenost i obrazovanje
 
Investicije i javna nabava
Javna nabava